fbpx

Conwes
Rondweg 82
8091 XK  WEZEP

Telefoon +3138 375 6666
Mobiel +316 5064 6603
Fax +3138 376 3111

Of stuur ons een e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BANK: NL65 INGB 0006221788
BTW:   NL192778249B02
KVK:    65133021

De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland onder nummer 65133021. De Algemene verkoop- en leveringswoorden van de CONWES zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, door CONWES gedaan aan c.q. aangegaan met de opdrachtgever(s)

Artikel 1
Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen CONWES en haar afnemers.
1.2. Van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen tussen CONWES en de afnemer zijn slechts bindend, indien CONWES deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In alle gevallen waarin niet op de hiervoor bedoelde wijze een afwijkend beding is overeengekomen prevaleren deze voorwaarden te allen tijde. Eventuele toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2
Aanbiedingen
2.1. Alle door CONWES gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend.
2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, catalogi, maat- en gewichtsopgaven en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. CONWES behoudt het recht om af te wijken van modellen en tekeningen. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend, indien CONWES dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. CONWES is niet verplicht detailgegevens te verstrekken.
2.3 CONWES behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3
Overeenkomst
3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met CONWES eerst dan tot stand, nadat CONWES een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. Voor werkzaamheden, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden en die mondeling zijn overeengekomen wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel, of namens CONWES gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen, binden CONWES slechts, indien deze door haar schriftelijk bevestigd zijn.
3.4. Een overeenkomst wordt door CONWES aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de afnemer uitsluitend ter beoordeling van CONWES voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De afnemer zal op verzoek van CONWES zijn kredietwaardigheid moeten aantonen.
3.5. CONWES is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen, dat zowel aan de betaling als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.6. CONWES is bevoegd om -indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt -voor een juiste uitvoering van de opdracht bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal CONWES hieromtrent met de afnemer overleg plegen.
3.7. Tekeningen, fabricagemethoden en bescheiden, op de opdracht betrekking hebbende en verstrekt door CONWES, blijven eigendom van CONWES en mogen slechts met schriftelijke toestemming van CONWES gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven worden.
3.8. CONWES is niet aansprakelijk voor schade aan derden, welke is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke door CONWES door of vanwege de afnemer zijn verstrekt of voorgeschreven. De afnemer vrijwaart CONWES voor alle aanspraken van derden verband houdende met het voorgaande.

Artikel 4
Prijzen
4.1. Tenzij anders is overeengekomen zijn de opgegeven prijzen:
gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde feitelijke gegevens;
gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen lonen. loonkosten, sociale en overheidslasten, verpakking- en andere kosten; gebaseerd op de levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;exclusief BTW. invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; exclusief de kosten van de in- en uitlading, vervoer en verzekering; vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend:exclusief emballage.
4.2. Ingeval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is CONWES gerechtigd om prijsverhogingen in de met afnemer overeengekomen bepaalde prijs door te berekenen

Artikel 5
Zichttermijn/herroepingsrecht
5.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet koop op afstand (art. 7:46a BW e.v.), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen te retourneren, te rekenen vanaf het moment van levering. De afnemer is gehouden binnen de termijn van 14 dagen schriftelijk melding te maken aan CONWES. De afnemer dient te bewijzen dat het geleverde binnen de termijn is teruggezonden. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt of beschadigd vervalt het recht op ontbinding zoals in dit artikel bedoeld.
5.2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de in de wet (art. 7:46d BW) genoemde leveranties.

Artikel 6
Leveringstermijn
6.1. De door CONWES opgegeven leveringstermijn geldt bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de afnemer is overeengekomen. De leveringstermijn gaat in op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
6.2. Overschrijding van de leveringstermijn kan voor de afnemer nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij de afnemer – nadat de overeengekomen leveringstermijn is verstreken – CONWES een redelijke termijn heeft gegeven van tenminste 14 dagen in geval van door de afnemer gekochte zaken en van tenminste 60 dagen in geval van met de afnemer overeengekomen projectleveringen om tot levering over te gaan en CONWES binnen die termijn niet geleverd heeft. Kan CONWES aan haar leveringsverplichting niet voldoen door een aan de afnemer medegedeelde oorzaak van (tijdelijke) overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden behoudens met toestemming van CONWES.

Artikel 7
Levering
7.1. Als tijdstip van levering geldt het moment, waarop de zaken het bedrijfsgebouw/magazijn van CONWES verlaten, of na mededeling aan de afnemer, dat de zaken ter levering gereed liggen.
7.2. CONWES is gehouden aan de levering van de overeengekomen aantallen, met dien verstande, dat geringe afwijkingen (tot 5%), zowel positief als negatief, zijn toegestaan. Deze afwijkingen worden geacht onderdeel van de overeenkomst uit te maken.
7.3. De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de afnemer, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft.
7.4. De afnemer is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van CONWES, dat deze zaken ter beschikking van de afnemer staan. Tevens is de afnemer verplicht CONWES onverwijld van de eventuele gebreken in kennis te stellen.
7.5. Emballage, zoals vermeld op de factuur, dient binnen de daarvoor gestelde termijn, compleet en in goede staat, vrachtvrij aan CONWES te worden geretourneerd. Bij niet-tijdige retournering zullen de emballagekosten in rekening worden gebracht. Eenmalig emballagemateriaal kan niet worden geretourneerd.
7.6. CONWES is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De afnemer is dan verplicht te betalen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden.
Indien de overeenkomst bestaat uit het bewerken/verwerken van materialen, beschikbaar gesteld door de afnemer, is CONWES gerechtigd de restanten, althans datgene wat CONWES redelijkerwijze als zodanig kan aannemen, af te voeren en te vernietigen. Indien daaraan kosten verbonden zijn. komen deze voor rekening van de afnemer.

Artikel 8
Levering, zekerheidsstelling en risico-overgang
8.1. Indien is overeengekomen dat de levering aan huis plaatsvindt is CONWES gerechtigd de kosten van het vervoer aan de afnemer in rekening te brengen.
8.2. CONWES kan te allen tijde van de afnemer verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van CONWES ter zake van eerder leveranties of ter zake van betreffende leverantie worden voldaan en voor de voldoening van de nog niet opeisbare vorderingen ter zake van verrichte of nog te verrichten leveranties een bankgarantie of andere zekerheden worden gesteld. Indien CONWES de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet verkrijgt, is zij bevoegd de levering op te schorten en, indien de afnemer ook na sommatie niet voor betaling of zekerheid zorg draagt, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door haar enkele verklaring te ontbinden met behoud van haar recht op schadevergoeding.
8.3. Het risico van de bestelde zaken gaat uiterlijk op het moment van levering van die zaken op de afnemer over. Ook wanneer er in delen wordt geleverd gaat het risico van het geleverde deel op het hiervoor bedoelde moment over op de afnemer. CONWES is gerechtigd de kosten verbonden aan verzekering van de geleverde zaken tegen diefstal, breuk, transport, brand alsook tegen andere verzekerbare risico’s aan de afnemer in rekening te brengen.
8.4. CONWES is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door haarzelf, derden of ander zaken, voor zover deze schade niet aan CONWES is te wijten

Artikel 9
Betaling
9.1. Betaling van de facturen van CONWES dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de afnemer is overeengekomen.
9.2. De afnemer heeft dan alleen recht op een betalingskorting van 2% over het factuurbedrag indien zij het factuurbedrag verminderd met de betalingskorting binnen acht dagen na de factuurdatum aan CONWES heeft betaald.
9.3. Iedere met de afnemer overeengekomen betalingstermijn is een fatale termijn, zodat de  afnemer na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling van CONWES vereist is.
9.4. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening van de CONWES zoals vermeld op de factuur, tenzij CONWES te kennen heeft gegeven een andere wijze van betaling te verlangen.
9.5. Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de hoofdsom van de vordering van CONWES verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten alsmede met de vertragingsrente. De buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer steeds verschuldigd in geval CONWES  zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan 15% van het openstaande bedrag aan hoofdsom. De rente die de afnemer aan CONWES is verschuldigd ingeval van niet tijdige betaling is gelijk aan 12% per jaar, te berekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening.

Artikel 10
Eigendomsvoorbehoud
10.1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde gaat de eigendom van de aan de afnemer verkochte zaken eerst op de afnemer over wanneer al hetgeen door de afnemer aan CONWES uit hoofde van leveringen of werkzaamheden is verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan CONWES is voldaan.
10.2.Indien de afnemer niet aan zijn verplichtingen jegens CONWES voldoet, dan is CONWES te allen tijde en zonder voorafgaande sommatie gerechtigd de onbetaalde zaken terug te nemen of terug te vorderen, onverminderd haar overige rechten, in het bijzonder haar recht op vergoeding van schade.
10.3.Indien bij of ten laste van de afnemer beslag wordt gelegd op zaken die door CONWES zijn geleverd en ingevolge het in dit artikel bepaalde eigendom zijn of kunnen zijn van CONWES, is afnemer verplicht CONWES terstond van dat beslag in kennis te stellen.
10.4.Het is de afnemer niet toegestaan het geleverde te verpanden of aan derden tot zekerheid te geven zolang de eigendom van de geleverde zaken nog bij CONWES berust.

Artikel 11
Garantie en aansprakelijkheid
11.1.CONWES is tot geen andere verplichtingen gehouden met betrekking tot de door haar geleverde zaken dan voortvloeit uit haar garantieverplichtingen zoals in dit artikel omschreven.
11.2 Voor materialen, die door CONWES van derden moeten worden betrokken, verleent CONWES niet meer garantie dan die, welke de leveranciers van die materialen aan CONWES verlenen.
11.3.Van de garantie zijn uitgezonderd de normale gebruiksslijtage en schade als gevolg van onjuiste behandeling van de zaken door de afnemer.
11.4.Elke garantieverplichting van de leveranciers van CONWES vervalt, indien de afnemer de geleverde zaken zelf demonteert, repareert en/of aan een derde in reparatie heeft gegeven.
11.5.De afnemer is gehouden om desgevraagd, ingeval van een beroep op deze garantiebepalingen, de gebrekkige zaken aan CONWES ter reparatie in de werkplaats aan te bieden. Kosten van vervoer en verpakking van de gebrekkige zaken komen voor rekening van de afnemer.
11.6.Van elke garantie krachtens dit artikel zijn uitgezonderd de door CONWES aan de afnemer geleverde tweedehands zaken, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
11.7.Goederen voor garantie worden uitsluitend in behandeling genomen indien, schoongemaakt, droog, vrij van stof en voorzien van aankoopnota. Ongereinigde kleding en schoeisel wordt niet in behandeling genomen, machines welke gebruikt worden in een omgeving waar schadelijke-, giftige dampen, vervuiling of gevaarlijk stof aanwezig is, worden niet in ontvangst genomen.

Artikel 12
Aansprakelijkheid
CONWES is jegens afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
12.1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid, als geregeld in artikel 11 (garantie) van deze voorwaarden.
12.2. Overigens is de aansprakelijkheid van CONWES beperkt tot uitsluitend directe schade van de afnemer en tevens tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
12.3. Indien de verzekeraar geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van CONWES eveneens beperkt tot uitsluitend directe schade van de afnemer en tevens tot maximaal de factuurwaarde betrekking hebbende op de geleverde zaak of de verrichtte dienst.
12.4. De afnemer vrijwaart CONWES voor eventueel aansprakelijkheidsstelling door derden die schade hebben geleden die veroorzaakt is door zaken die vervaardigd en/of geleverd zijn door CONWES aan de afnemer.
12.5. Behoudens opzet of grove schuld en behoudens onze garantieverplichtingen is CONWES nimmer aansprakelijk voor enige schade van afnemer, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële  schade, bedrijfs- en milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
12.6. Voor fouten en afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten, voorkomende in prijscouranten en aanbiedingen, is CONWES niet aansprakelijk.
12.7. Iedere opgaaf door CONWES van getallen, maten. gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. De CONWES kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer afnemer aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van CONWES of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Artikel 13
Reclamatie
13.1. Afnemer dient de geleverde zaken bij aflevering binnen 2 werkdagen te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

-of de juiste zaken zijn geleverd;
-of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het gene overeengekomen;
-of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken -aan de eisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
13.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient afnemer deze binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk aan CONWES, op het postadres zoals op de factuur staat vermeld, te melden. Bij niet melden binnen de gestelde termijn van 2 werkdagen vervalt recht op herstel/ schadevergoeding en aansprakelijkheid door CONWES.
13.3 Reclamaties op de facturen dienen schriftelijk op de in lid 12.2 aangegeven wijze te worden ingediend binnen 8 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur

Artikel 14
Toerekenbare tekortkoming van de afnemer
Indien de afnemer niet voldoet aan het verzoek van CONWES tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling, in zijn verplichtingen jegens CONWES nalatig is; indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien beslag wordt gelegd op één of meer van zijn zaken, kan CONWES haar leveringsverplichting opschorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, onverminderd het recht van CONWES op schadevergoeding door de afnemer.

Artikel 15
Opslag
Indien het gereed product niet onmiddellijk naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd, is CONWES gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaatsgevonden.

Artikel 16
Overmacht
16.1. Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere van de wil van CONWES onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds (te) voorzien -die nakoming van de overeenkomst verhindert c.q. bemoeilijkt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, calamiteiten, staking of uitsluiting, opslag- en transportmoeilijkheden, verhindering door overheidsmaatregelen, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij CONWES c.q. bij de leveranciers van CONWES, alsmede wanprestatie door de leveranciers, waardoor CONWES haar verplichtingen niet (meer) na kan komen.

16.2. Alle overeenkomsten worden afgesloten onder de voorwaarde, dat CONWES ingeval van overmacht de levering zal hervatten zodra de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, óf, te harer keuze en zonder enige gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat CONWES tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en met behoud door CONWES van het recht tot betaling van het reeds geleverde. Indien enig door de afnemer bij CONWES besteld goed c.q. enig door de afnemer aan CONWES opgedragen en geheel of ten dele uitgevoerd werk door overmacht geheel of ten dele wordt beschadigd of teniet gaat, is de afnemer gehouden aan CONWES een deel van de overeengekomen prijs te betalen, dat evenredig is aan de waarde, die het bestelde goed c.q. het uitgevoerde werk op het moment, waarop de overmacht ontstond, had.

Artikel 17
Slotbepalingen
17.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
17.2. Bij elk geschil tussen afnemer en CONWES zal worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen, ingeval de rechtbank bevoegd is. CONWES blijft echter bevoegd afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18
Wijziging van de voorwaarden
18.1. CONWES is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangekondigde tijdstip inwerking en deze wijzigingen zijn niet van toepassing op het reeds afgesloten overeenkomsten.
18.2. CONWES zal de gewijzigde voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter hand stellen aan de wederpartij. Hiermee komen de vroegere verkoopvoorwaarden te vervallen.

  • Bedrukken kleding

    Uw kleding volledig in uw huisstijl, met uw logo en uw kleuren.

  • Achteraf betalen

    Achteraf betalen per factuur? Geen probleem!

  • Tevreden klanten

    Wij doen alles voor uw tevredenheid.

Loading
Zoek op naam, merk, productnummer, etc...